Sử dụng View trong Android

App Manifest

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mọi ứng dụng đều cần có một file AndroidManifest.xml (file có cấu trúc XML) ở thư mục gốc của dự án

Read More