Category: Android

Sử dụng View trong Android

Hàm onMeasure void onMeasure (int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) View và nội dung trong nó được xác bới chiều rộng và cao. Hàm onMeasure được gọi bởi hàm measure(int,int), onMeasure có thể được quá tải (overrid) để cung cấp kích thước phù hợp về nội dung của nó. Khi bạn overrided hàm này, bạn bắt buộc

App Manifest

Mọi ứng dụng đều cần có một file AndroidManifest.xml (file có cấu trúc XML) ở thư mục gốc của dự án. File mô tả này để cung cấp các thông tin cần thiết về ứng dụng cho hệ thống Android. Tóm tắt lại thì các thứ trong file mô tả Manifest này cần theo cấu

Sử dụng các lệnh adb – Android Debug Bridge

adb là gì? adb viết tắt của cụm từ Android Debug Bridge, là một chương trình dạng dòng lệnh (cmd) cho phép tương tác với thiết bị android kết nối với máy tính. Các lệnh adb cho phép thi hành một số tác vụ, như cài đặt ứng dụng, gỡ rối (debug) ứng dụng, đồng

Tìm hiểu về Activity và vòng đời Activity

Giới thiệu về Activity trong Android Lớp Activity là thành phần quan trọng nhất của ứng dụng Android, cách mà chúng hoạt động tạo thành nền tảng cơ bản của mô hình lập trình ứng dụng. Android khởi chạy một ứng dụng thông thường bằng kích hoạt một Activity tương ứng với vòng đời cụ

Xác định trạng thái xoay màn hình trong Android

Lấy trạng thái màn hình ngang hay đứng Để xác định được trạng thái Layout màn hình sử dụng lớp Display với phương thức getDefaultDisplay(). Trong Activity lấy được Display với mã sau: Display display = ((WindowManager)getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE)) .getDefaultDisplay(); Có được Display có thể biết trạng thái xoay Layout hiện tại với phương thức getRotation(), ví

Toolbar, ActionBar trong lập trình Android

Tổng quan về ActionBar, App Bar trong Android ActionBar giờ được hiểu là App Bar theo thiết kế Meterial Design, nó chứa các thành phần với mục đích điều hướng ứng dụng như: Icon ứng dụng Nút mũi tên để quay lại cửa sổ cha Tiêu đề Những nút bấm chính cho Activity Các thành

Sử dụng Snackbar trong lập trình Android

Sử dụng Snackbar Snackbar được hiện thị ở biên dưới màn hình, nó chứa nội dung text thông báo và tùy chọn một hành động nào đó. Nó tự động hiện ẩn đi giống như Toast. Có thế vuốt ngang trên nó để ẩn đi hoặc nó chứa nút bấm hành động. Tạo Snackbar đơn

Sử dụng Floating Action Button (FAB)

Giới thiệu về Floating Action Button (FAB) FAB là một nút bấm đặc biệt, chúng thường được biểu diễn bởi hình tròn với biểu tượng, nó nổi trên bề mặt các giao diện thiết kế, thường thì tùy ngữ cảnh bấm vào nó để thực hiện các hành động tương ứng. Nguyên tắc thiết kế

Sử dụng RecyclerView trong lập trình Android

Tổng quan về RecyclerView trong Android RecyclerView nó dùng để xây dựng UI gần giống với hoạt động của ListView, GridView. Nó biểu diễn danh sách với nhiều cách trình bày khác nhau, theo chiều đứng, chiều ngang. Nó là thư viện hỗ trợ tốt hơn ListView rất nhiều nhất ra sử dụng trong CoordinatorLayout