Category: Apache

Cấu hình để bảo mật Apache Web Server

Trước tiên thiết lập, bạn nắm một số điều cơ bản về Apache như sau. Apache nó thường được cài với mặc định như sau: Document root Directory: /var/www/html or /var/www File cấu hình tại: /etc/httpd/conf/httpd.conf (RHEL/CentOS/Fedora) và /etc/apache/apache2.conf (Debian/Ubuntu). Cổng HTTP mặc định: 80 TCP Cổng HTTPS mặc định: 443 TCP Kiểm tra file

Apache MPM lựa chọn và cấu hình trên CentOS

Apache MPM là gì? Từ phiên bản Apache 2, nó giới thiệu các MPM (Multi-Processing Module) mà Apache sử dụng để hoàn thành những tác vụ liên quan đến chức năng của nó, với MPM nó thay đổi cách ứng sử của Apache: cách nó lắng nghe yêu cầu gửi đến, nhận yêu cầu ra

Các Module trong Apache

Module trong Apache Chức năng của Server Apache hầu hết được mở rộng nhờ các module. Các module nạp vào có 2 loại static có nghĩa là module đó được tích hợp vào trong mã chạy Apache (tích hợp khi build từ code), module này luôn có – không hủy được. shared có nghĩa module

Tìm hiểu suEXEC trong Apache HTTPD

Apache suEXEC là gì? suEXEC là tính năng của Apache Server, nó cung cấp khả năng chạy CGI dưới một user khác với user đang chạy Apache HTPD. Bình thường thì CGI chạy, nó chạy dưới user cùng với user chạy web server Khi sử dụng tính năng này mục đích để gán user cho

mod_access_compat xác thực truy cập cơ bản

mod_access_compat là một Module cấp quyền truy cập cơ bản cho host. Các chỉ thị của module này có hiệu lực ở cấu hình <Directory>, <Files>, <Location> và file .htaccess Các chỉ thị của mod_access_compat: Allow from Allow from all|host|env Allow from all # tất cả được truy cập Allow from 123.123 # được phép

Module mod_actions của Apache

mod_actions Module Apache mod_actions để thi hành CGI Script dựa theo kiểu file truy cập hoặc theo phương thức truy vấn đến (GET, POST, PUT …). Module này giúp Apache có thêm chỉ thị Action, Script Chỉ thị Action Cấu hình chạy CGI theo kiểu file, cú pháp Action action-type cgi-script [virtual] action-type là 1

Cài đặt Server Apache từ source code trên CentOS

Cài đặt các công cụ biên dịch # yum groupinstall " Development Tools" -y # yum install expat-devel pcre pcre-devel openssl-devel -y Chọn phiên bản Apache từ nguồn https://github.com/apache/httpd/releases Ví dụ chọn 2.4.37 lấy được link tải tag.gz là: https://github.com/apache/httpd/archive/2.4.37.tar.gz Tải về máy lưu tại file: httpd-2.4.37.tar.gz bằng tool wget, nếu chưa có wget thì