Category: CSS

CSS là gì cách nhúng mã CSS vào HTML

CSS là gì? CSS viết tắt của cụm từ Cascading Style Sheets, về ngữ nghĩa thì có thể hiểu: Cascading là cách làm việc của CSS, các CSS tác dụng vào phần tử HTML có thể bị đè (định nghĩa lại) bởi CSS khác hoặc kết hợp cùng với CSS khác. Còn Style Sheets điều

Selector chọn phần tử trong CSS

Cú pháp CSS CSS được viết với quy tắc về style nhằm giúp cho trình duyệt tương tác được và áp kiểu thích hợp cho các phần tử trong HTML Quy tắc về style có ba thành phần: selector, property, value(phần tử chọn, thuộc tính, giá trị thuộc tính) selector {property: value} Xem ví dụ

Thuộc tính font-family CSS

font-family Thuộc tính font-family được dùng để chỉ ra font cho phần tử. Có hai kiểu tên font: font family chỉ ra font family ví dụ Times New Roman hoặc Arial generic family nhóm các font family có cách hiện thị tương tự nhau ví dụ Serif, Monospace generic family font family Serif Times New

Thuộc tính font-size font-style font-weight font-variant

Cỡ chữ – font-size Kiểu chữ – font-style Dày mỏng của chữ font-weight Biến đổi chữ với font-variant Cỡ font chữ với thuộc tính font-size Thuộc tính font-size thiết lập cỡ chữ. Các giá trị font-size có thể nhận là: Các cỡ chữ tuyệt đối căn cứ theo cỡ chữ mặc định gồm: xx-small, x-small,

Thuộc tính color và tên màu sắc CSS

Thuộc tính CSS color Gán mã màu dạng hex cho color Gán màu trộn RGB cho color Danh sách tên, mã màu CSS, HTML Thuộc tính CSS: color Thuộc tính color dùng để thiết lập màu của văn bản (màu chữ). Để chỉ ra một màu có một số cách thức, cách đầu tiên là

Căn lề text-align và vertical-align trong CSS

Căn lề với text-align Thuộc tính text-align để căn chỉnh vị trí của chữ theo chiều ngang. Mặc định là căn lề trái, tuy nhiên bạn có thể chỉ ra các giá trị: left: căn lề trái right: căn lề phải center: căn giữa justify: dãn đều chữ Ví dụ: <style> p.left { text-align: left;

Thuộc tính text-decoration và text-indent CSS

Định dạng thêm với text-decoration Thuộc tính text-decoration đưa thêm các định dạng trang trí cho chữ (các dòng kẻ qua chữ), thực chất nó là dạng viết tổng hợp cho ba thuộc tính CSS riêng lẻ là: Thuộc tính Diễn giải text-decoration-line thiết lập có đường kẻ qua chữ, nó có thể nhận các

Hiểu về mô hình hộp Box CSS

Mô hình CSS Box Các phần tử HTML được xem như các hộp chữ nhật (box), đây là mô hình để CSS dàn trang. Một hộp box có các thành phần: margin, border, padding, nội dung phần tử CSS trình bày các thành phần margin, border, padding theo thứ tự top, right, bottom, left Như