Category: Docker

Chia sẻ dữ liệu giữa Docker Host và Container

Trong phần này tìm hiểu cách chia sẻ dữ liệu giữa máy Host và Container, giữa các Container với nhau bằng cách sử dụng một thư mục trên máy Host làm nơi lưu trữ tập trung. (Tạo ổ đĩa rồi mount nó vào các container sẽ tìm hiểu sau, phần này sử dụng trực tiếp

Cài đặt MS SQL Server Linux với Docker

MS SQL Server Chạy MS SQL Server Docker Kết nối làm việc với SQL Server Docker docker-compose.yml tạo container MSSQL MS SQL Server – Image Container Docker MS SQL Server là hệ quản trị CSDL của Microsft, nó là hệ quản trị CSDL mạnh được dùng rộng rãi, hiện nay nó có các phiên bản