Category: Elasticsearch

Cài đặt Elasticsearch trên CentOS

Cài đặt Elasticsearch trên CentOS Server Ở đây chọn cài đặt phiên bản ES 7.x Cài đặt Java do ES chạy trên nền tảng JAVA nên cần đảm bảo hệ thống có JAVA, kiểm tra bằng lệnh: java -version Nếu chưa có thì cần cài đặt bằng các lệnh sau: sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel -y

Tạo và cập nhật Index Document trong Elasticsearch

Tương tác với Elaticsearch với cURL Tương tác với Elaticsearch với Kibana Sử dụng cơ bản Elasticsearch Kiểm tra trạng thái Elasticsearch Tạo một Index Lưu tài liệu vào Index Đọc tài liệu từ Index Xóa tài liệu khỏi Index Thực hiện hàng loạt lệnh Những phần hướng dẫn này viết theo nguồn từ Document

Lập trình chức năng tìm kiếm trong PHP với Elasticsearch

Phần này trình bày cách sử dụng elasticsearch-php là thư viện để PHP kết nối làm việc với Elasticsearch. Cài đặt elasticsearch-php Kết nối đến Elasticsearch Tạo và xóa một index Chỉ mục / xóa / cập nhật Document Tìm kiếm với Elasticsearch Kỹ thuật Scroll khi tìm kiếm ES Cài đặt elasticsearch-php Nên sử