Category: Git và GitHub

Làm việc với Tag trong Git

Mục lục Git – GitHub Tag trong Git Tag là một cái tên dùng để đánh dấu một điểm nào đó trong lịch sử quá trình commit khi cho rằng điểm đó là quan trọng, cần chú ý. Các Video: Sử dụng Git, GitHub Lệnh làm việc với Tag trong Git Liệt kê các Tag

Làm việc với Remote Branch trong Git

Mục lục Git – GitHub Thiết lập ví dụ để tìm hiểu Remote Branch Ở phần này sẽ sử dụng lại kết quả ví dụ thực hành của phần trước Nhánh trong Git (Tức Local Repo lưu tại thư mục C:\local\myproject). Nếu đã có một Server Git thì làm theo hướng dẫn tại Remote Repo

Sử dụng lệnh git commit

Lệnh git commit Lệnh git commit thực hiện lưu vào CSDL Git toàn bộ nội dung chứa trong index (vùng staging) và kèm theo nó là một đoạn text thông tin (log) mô tả sự thay đổi của của commit này so với commit trước. Sau khi commit con trỏ HEAD tự động dịch chuyển