Category: Grunt

Thiết lập Grunt chạy 1 tác vụ đơn giản

Chạy Grunt trong dự án mới Giả sự bạn có một thư mục dự án ví dụ myproject01, nếu bạn muốn Grunt chạy một số tác vụ trên dự án này, vậy thì bạn cần tạo trong nó 2 file myproject01/package.json và myproject01/Gruntfile.js (ý nghĩa 2 file này nó nói ngay sau đây). Sau khi

Sử dụng tác vụ watch trong Grunt

Tác vụ watch Package grunt-contrib-watch nó cung cấp tác vụ có tên là watch, cho phép bạn giám sát các file bạn chỉ ra, mỗi khi nội dung file đó thay đổi thì tác vụ này tự động chạy một vài tác vụ khác. Để cài đặt package grunt-contrib-watch cho thêm vào package.json dòng: "grunt-contrib-watch":