Hiện tại đơn – Present Simple

Thứ tự của tính từ

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Thứ tự của tính từ Khi có hai tính từ đi cùng nhau (như a nice new house, ) thì các tính từ phản án

Read More
Hiện tại đơn – Present Simple

Tính từ và trạng từ

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tính từ và trạng từ Tính từ (adjective) Trạng từ (adverb) quick, careful ... đi trước danh từ bổ ng

Read More