Category: HTML

Khái quát về HTML

Giới thiệu về HTML Thẻ <html> Thẻ <head> Thẻ <meta> Thẻ <title> Thẻ <body> Soạn thảo HTML với VSC Chào mừng đến với HTML HTML viết tắt của chữ HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). Được gọi là ngôn ngữ nhưng nó không giống như các ngôn ngữ kịch bản sử

Thẻ p và br trong đoạn văn HTML

<p> – thẻ đoạn văn <br> – thẻ ngắt dòng Thẻ <p> – tạo đoạn văn bản Để tạo ra một đoạn văn bản (paragraph), đơn giản là sử dụng <p> với nội dung văn bản nằm giữa mở thẻ và đóng thẻ. <p>Nội dung trong thẻ ... </p> Chú ý với thẻ <p>, trình

Các thẻ định dạng văn bản HTML

Các thẻ định dạng HTML Các thẻ để định dạng HTML gồm có: <b> <big> <i> <em> <small> <strong> <sub> <sup> <ins> <del> Ý nghĩa từng thẻ định dạng như sau: <html> <head> <title>Ví dụ Định dạng HTML</title> </head> <body> <p>Một văn bản bình thường </p> <p><b> văn bản in đâm </b></p> <p><big> văn bản

Thẻ form trong HTML

Khái niệm form HTML Các phần tử của form Thẻ <input> Thẻ <textarea> Thẻ <form> FORM trong HTML được dùng để người dùng gửi thông tin (submit) lên server. Để tạo FORM dùng thẻ <form> <body> <form action="http://xuanthulab.net/" method="post"> <!--Các phần tử trong FORM --> </form> </body> action là thuộc tính chỉ ra địa chỉ

Các thẻ heading h1 – h6 của HTML

Tiêu đề trong HTML trình bày bởi các thẻ heading, có 6 cấp từ quan trong nhất đến chi tiết nhất là các thẻ <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> Ví dụ sau xem cách hiện thị các thẻ heading: <html> <head> <title>Kiểm tra thẻ Heading</title> <meta charset="UTF-8"> </head> <body> <h1>This is heading 1</h1> <h2>This

Sử dụng thẻ hr

Thẻ <hr> được dùng để tạo đường kẻ ngang trong trang web: Ví dụ: <html> <head> <title>Thẻ HR</title> <meta charset="UTF-8"> </head> <body> <h1>This is heading 1</h1> <h2>This is heading 2</h2> <h3>This is heading 3</h3> <h4>This is heading 4</h4> <h5>This is heading 5</h5> <h6>This is heading 6</h6> <hr> <p>Ví dụ về đường kẻ ngang</p> </body> </html>

Chú thích trong HTML

Các chú thích trong HTML (comment) không hiện thị ra khi load trang, mục đích của chú thích là để mô tả, ghi chú, nhắc nhở về một đoạn mã nào đó để sau này đọc lại có thể hiểu nhanh chóng. Chú thích thêm vào với cú pháp như sau: <!-- Chú thích của

Phần tử HTML và các thuộc tính

Các phần tử HTML Một văn bản HTML được tạo ra từ các phần tử HTML. Một phần tử HTML nói chung nó được viết bởi các thẻ, bắt đầu bởi mở thẻ <tên-thẻ> kết thúc bởi đóng thẻ </tên-thẻ> và ở giữa là nội dung phần tử, ví dụ: <p> Xin chào các bạn

Thẻ tạo liên kết HTML

Các liên kết – link là một phần không thể thiếu cho mọi trang web. Bạn có thể thêm link dạng text(văn bản) hay dạng ảnh mà người dùng bấm chuột vào nó để chuyển hướng đến một trang web khác, một file khác. Thẻ <a> và thuộc tính href Bạn tạo liên kết (link)