Khái quát về HTML

Khái quát về HTML

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Giới thiệu về HTMLThẻ <html>Thẻ <head>Thẻ <meta>Thẻ <title>Thẻ <body>

Read More
Khái quát về HTML

Thẻ form trong HTML

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Khái niệm form HTMLCác phần tử của formThẻ <input>Thẻ <textarea> Thẻ <form> FORM

Read More
Khái quát về HTML

Sử dụng thẻ hr

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Thẻ <hr> được dùng để tạo đường kẻ ngang trong trang web: Ví dụ: <html> <head> <

Read More
Khái quát về HTML

Chú thích trong HTML

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Các chú thích trong HTML (comment) không hiện thị ra khi load trang, mục đích của chú thích là để m

Read More
Khái quát về HTML

Thẻ chèn ảnh vảo HTML

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Thẻ <img> chèn hình ảnh vào HTML Thẻ <img> được dùng để chèn một hình ảnh vào HTML. Thẻ

Read More
Khái quát về HTML

Thẻ tạo liên kết HTML

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Các liên kết - link là một phần không thể thiếu cho mọi trang web. Bạn có thể thêm link dạng text(v

Read More