Category: Java

Sử dụng Console input và output trong Java

Các ứng dụng trong phần Java Cơ bản sử dụng Console (giao diện dòng text) để nhập dữ liệu từ người dùng và xuất hiện thị các thông tin cho người dùng. Khi chạy trong Eclipse bằng cách nhấn tổ hợp phím ctrl+F11 thì cửa sổ sổ Console hiện thị phía dưới, bạn có thể

Chuỗi String trong Java

Đối tượng chuỗi Các phương thức Định dạng format Chuỗi trong Java Một đối tượng String là chuỗi ký tự dùng để lưu dữ các ký tự theo một dãy có thứ tự, số ký tự lưu được không hạn chế, có thể biểu diễn chuỗi trên một dòng với các ký tự trong dấu

Mảng trong Java

Khai báo Khởi tạo Duyệt mảng Mảng nhiều chiều java.util.Arrays Mảng – Khai báo mảng Mảng trong Java là một tập hợp các biến có cùng kiểu. Mảng dùng đến khi cần lưu giữ danh sách các giá trị như các số Để khai báo mảng cần chỉ ra kiểu dữ liệu của các phần

Lớp và phương thức trong Java

Lớp Class Phương thức Tạo class Thuộc tính Lớp (class) trong Java Lớp (class) là mô tả về các đối tượng sẽ được tạo ra. Mỗi lớp có tên lớp, trong lớp có các thuộc tính như là dữ liệu của lớp và các ứng xử của lớp đó (các hàm) gọi là các phương

Kiểu tham chiếu và tham trị trong Java

Biến / tham số trong Java có hai kiểu, thứ nhất là kiểu giá trị và thứ hai là kiểu tham chiếu. Tham số kiểu giá trị (Tham trị) trong Java Kiểu này dành cho các biến, tham số khai báo kiểu dữ liệu cơ bản nguyên thủy gồm: byte, short, int, long, float, double,