Category: JavaScript

Biến trong JavaScript

Biến trong JavaScript Biến dùng để lưu trữ giá trị các dữ liệu, hay các đối tượng. Giá trị của biến tùy bạn thay đổi trong quá trình chương trình làm việc để đáp ứng yêu cầu riêng của bạn. Biến JavaScript được khái báo với cú pháp dạng: Cách 1 – khai báo với

Kiểu dữ liệu JavaScript

Các kiểu dữ liệu Kiểu dữ liệu ám chỉ đến kiểu của giá trị mà chương trình làm việc. Trong JavaScript có thể giữ nhiều kiểu dữ liệu như các số, chuỗi, mảng … Các biến trong Javascript khai báo một cách lỏng lẻo, có nghĩa là một biến không có định gắn với một

Các toán tử trong JavaScript

Cơ bản về các biểu thức và toán tử trong Javascript, các toán tử cần nắm vững ở đây là các toán tử số học toán tử gán toán tử so sánh toán tử logic các toán tử với chuỗi … Các toán tử gán trong Javascript Toán tử gán được dùng để gán giá

Alert, Prompt và Confirm trong JavaScript

JavaScript cung cấp sẵn ba hộp thoại popup là : Alert, Prompt, Confirm Hộp thoại Alert Một hộp thoại thông báo thông tin cho người dùng. Khi hộp thoại hiện thị người dùng bấm vào nút OK để đóng lại. alert("Hello\nHow are you?"); Hộp thoại Prompt Sử dụng để người dụng gõ vào một giá

Đối tượng trong JavaScript

Các đối tượng – Object Các biến trong JavaScript chứa các dữ liệu, các đối tượng cũng tương tự như vậy, nhưng nó chứa được nhiều giá trị. Hãy nghĩ một đối tượng là một danh sách các giá trị được viết theo cặp nameobject:value Ví dụ sau tạo ra đối tượng lưu trong biến

Hàm setInterval clearInterval trong JavaScript

Hàm setInterval Hàm setInterval() sẽ gọi một hàm khác (hoặc một đoạn code) cứ sau một khoảng thời gian ấn định. Hàm này trả về ID của quá trình gọi này. Giá trị ID được dùng để ngắt quá trình gọi lặp lại này bằng hàm clearInterval(ID) Cú pháp: var intervalID = setInterval(func, delay); func

Mảng trong JavaScript

Mảng JavaScript Mảng Array là một đối tượng định nghĩa sẵn trong JS, nó là đối tượng chứa danh sách các dữ liệu. Có hai cách tạo ra đối tượng mảng, sử dụng toán tử new và khởi tạo bằng ký hiệu Cách 1, tạo mảng với new Array(), ví dụ: var courses =