Giới thiệu về JavaScript và đoạn mã JavaScript đầu tiên

Biến trong JavaScript

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Biến trong JavaScript Biến dùng để lưu trữ giá trị các dữ liệu, hay các đối tượng. Giá trị của biến

Read More
Giới thiệu về JavaScript và đoạn mã JavaScript đầu tiên

Kiểu dữ liệu JavaScript

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Các kiểu dữ liệu Kiểu dữ liệu ám chỉ đến kiểu của giá trị mà chương trình làm việc. Trong JavaScrip

Read More
Giới thiệu về JavaScript và đoạn mã JavaScript đầu tiên

Các toán tử trong JavaScript

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Cơ bản về các biểu thức và toán tử trong Javascript, các toán tử cần nắm vững ở đây là các toán tử

Read More
Giới thiệu về JavaScript và đoạn mã JavaScript đầu tiên

Đối tượng trong JavaScript

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Các đối tượng - Object Các biến trong JavaScript chứa các dữ liệu, các đối tượng cũng tương tự như

Read More
Giới thiệu về JavaScript và đoạn mã JavaScript đầu tiên

Mảng trong JavaScript

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mảng JavaScript Mảng Array là một đối tượng định nghĩa sẵn trong JS, nó là đối tượng chứa danh sách

Read More