Category: JQuery

Thêm hàm vào jQuery

Để thêm hàm vào thư viện JQuery làm như sau, giả sử bạn cần thêm hàm function1 và function2. <script> jQuery.fn.extend({ function1: function() { return this.each(function() { // Xử lý các phần tử chọn được // $(this). }); }, function2: function() { return this.each(function() { // Xử lý các phần tử chọn được //this.checked =

Selector – Chọn phần tử trong jQuery

Selector – Chọn phần tử trong jQuery Selector chọn phần tử là chức năng quan trong của jQuery, như bạn thấy Selector bắt đầu bằng ký tự $. Selector cho phép bạn chọn phần tử HTML và tương tác với phần tử, Selector tìm kiếm và lựa chọn phần tử dựa trên id, class, thẻ,

Chèn thêm nội dung vào HTML với jQuery

Thêm nội dùng vào trang HTML Ở phần trước chúng ta đã dử dụng các phương thức html(), text() để lấy cũng như thiết lập giá trị/nội dung trong phần tử. Tuy nhiên khi sử dụng các phương thức này thì nội dung cũ của phần tử sẽ bị ghi đè, mất đi. Do vậy

jQuery và CSS class

jQuery và CSS class jQuery có một số phương thức làm việc với class CSS như: .addClass(), .hasClass(), .removeClass(), .toggleClass() addClass thêm class vào phần tử removeClass xóa đi class trong phần tử hasClass kiểm tra xem phần tử có một CSS class hay không toggleClass thêm class nếu nó đang có trong phần tử,

jQuery và thuộc tính CSS

jQuery và thuộc tính CSS Tronhg jQuery có phương thức .css() được dùng để lấy giá trị hoặc thiết lập giá trị cho một thuộc tính CSS vào phần tử. (color, background-color, width …) Lấy thuộc tính CSS của phần tử .css("attr"); Ví dụ Ví dụ về CSS (click here) <style> #vidu1 { background-color: green;

Di chuyển trong DOM với jQuery

Di chuyển trong DOM Khái niệm về DOM tìm hiểu tại DOM Cơ bản, ở đây xem sự di chuyển trong DOM, đưa ra sự lựa chọn căn cứ theo phần tử đang chọn như phần tử cha, con …Xem các hàm sau (DOM tree giống cây phả hệ): .parent() lấy phần tử cha trực

Xóa phần tử khỏi DOM HTML với jQuery

Loại bỏ phần tử với jQuery Trong jQuery có vài phương thức để loại bỏ phần tử trong DOM như: .empty(), .remove(), .detach() .empty() : phương thức này loại bỏ tất cả các phần tử con của phần tử chọn được. .remove() : loại bỏ các phần tử chọn được. .detach() : tương tự như