Category: Kubernetes

Giới thiệu và cài đặt Kubernetes Cluster

Kubernetes là gì? Các thành phần Kubernetes Tạo Kubernetes Cluster Kubernetes trong Docker Desktop Tạo Kubernetes Cluster hoàn chỉnh Cài đặt máy Master Cấu hình kubectl từ HOST Cài đặt các node worker Kubernetes là gì? Khái niệm! Kubernetes (còn gọi là k8s) là một hệ thống để chạy, quản lý, điều phối các ứng

Cài đặt và sử dụng Kubernetes Dashboard

Dashboard trên hệ thống đầy đủ Dashboard với Kubernetes trong Docker Desktop Triển khai metrics server Cài đặt DashBoard trên hệ thống đầy đủ Kubernetes Dashboard là công cụ trên nền Web, kết nối đến Kubernetes để thực hiện việc quản lý (giống kubectl), ưu điểm của nó là trực quan dễ sử dụng. Thông

Tìm hiểu về POD và Node trong Kubernetes

Node trong Kubernetes Pod trong Kubernetes Làm việc với Pod Pod nhiều Container Ổ đĩa / Volume trong POD Lệnh kubectl tương tác với Cluster, cú pháp chính kubectl [command] [TYPE] [NAME] [flags] Trong đó: [command] là lệnh, hành động như apply, get, delete, describe … [TYPE] kiểu tài nguyên như ns, no, po, svc

ReplicaSet và HorizontalPodAutoscaler trong Kubernetes

ReplicaSet Ví dụ ReplicaSet Horizontal Pod Autoscaler với ReplicaSet ReplicaSet trong Kubernetes ReplicaSet là một điều khiển Controller – nó đảm bảo ổn định các nhân bản (số lượng và tình trạng của POD, replica) khi đang chạy. Cách thức hoạt động Khi định nghĩa một ReplicaSet (định nghĩa trong file .yaml) gồm các trường

Sử dụng Service và Secret Tls trong Kubernetes

Services Tạo Service Service kiểu ClusterIP Tạo EndPoint cho Service Tạo Service có Selector Tạo Service kiểu NodePort Ví dụ tổng hợp (service, deployment, secret) chạy nginx Xây dựng image từ nginx có dùng SSL Xây dựng Deployment triển khai nginx Tự sinh xác thực với openssl Tạo Secret Tls Mount Secret vào Pod Tạo

DaemonSet Job và CronJob trong Kubernetes

DeamonSet Job CronJob DaemonSet trong Kubernetes DaemonSet (ds) đảm bảo chạy trên mỗi NODE một bản copy của POD. Triển khai DaemonSet khi cần ở mỗi máy (Node) một POD, thường dùng cho các ứng dụng như thu thập log, tạo ổ đĩa trên mỗi Node … Dưới đây là ví dụ về DaemonSet, nó

Sử dụng Persistent Volume (pv) và Persistent Volume Claim (pvc) trong Kubernetes

Persistent Volume Tạo Persistent Volume Tạo Persistent Volume Claim Sử dụng PVC vào POD (Container) Persistent Volume trong Kubernetes PersistentVolume (pv) là một phần không gian lưu trữ dữ liệu tronnng cluster, các PersistentVolume giống với Volume bình thường tuy nhiên nó tồn tại độc lập với POD (pod bị xóa PV vẫn tồn tại),

Sử dụng PersistentVolume NFS trên Kubernetes

Cài NFS Tạo PersistentVolume NFS Tạo PersistentVolumeClaim NFS mount PVC Cài đặt NFS làm Server chia sẻ file (Kubernetes) Sử dụng Volume để các POD cùng một dữ liệu, cần một loại đĩa mạng, ví dụ này sẽ thực hành dùng NFS. Ta sẽ cài đặt một Server NFS trực tiếp trên một Node của