Cài đặt Laminas MVC Skeleton Application Laminas Framework là bộ khung chứa rất nhiều thư viện sử dụng nhiều khái niệm mới, nhiều mô hình lập trình khác nhau, nên trước khi học về Laminas bạn cần lưu ý đã học qua các đơn vị kiến thức sau: Nắm vững PHP cơ bản Viết mã