Category: Lập trình C# (C Sharp)

Triển khai giao diện INotifyPropertyChanged

INotifyPropertyChanged INotifyPropertyChanged cung cấp giao diện mẫu, trong đó cần triển khai một sự kiện có tên PropertyChanged, mục đích là để kích hoạt sự kiện thông báo nó có thay đổi một thuộc tính nào đó. Để triển khai INotifyPropertyChanged, thì cần triển khai sự kiện PropertyChanged, theo mẫu sau. Ví dụ xây dựng

Lớp ObservableCollection trong C# .net

ObservableCollection Ví dụ dùng ObservableCollection trong WFP ObservableCollection Lớp Generic ObservableCollection<T> là một tập hợp tương tự như List<T> …, tức là nó mô tả một tập hợp dữ liệu có thể thay đổi số lượng bằng các phương thức quen thuộc như Add(), Remove(), Clear() … Nhưng với ObservableCollection<T> thì nó cung cấp thêm

(WPF – C#) Bắt sự kiện khi cuộn đến cuối trong DataGrid, ListView

Bắt sự kiện ScrollChanged Trong các controller của WPF như DataGrid, ListView … để bắt sự kiện khi cuộn thì khai báo bắt sự kiện bằng thuộc tính ScrollViewer.ScrollChanged Ví dụ ListView sau sẽ bắt sự kiện khi các phần tử của nó cuộn lên/xuống <ListView Name="listview" ScrollViewer.ScrollChanged="listview_ScrollChanged" /> Trong đó listview_ScrollChanged là code xử