Category: Lập trình C# Cơ bản

Sử dụng lớp thuộc tính trong C# tạo và sử dụng đối tượng lớp

Khái niệm lớp Định nghĩa lớp Cú pháp, ví dụ Tạo và sử dụng đối tượng Hàm khởi tạo Quá tải phương thức Tìm hiểu tính đóng gói Thuộc tính trong lớp DẪN NHẬP VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Phần này bắt đầu nghiên cứu, triển khai các vấn đề kỹ thuật liên quan