Category: Lập trình Dart – Flutter

Xây dựng hàm trong Dart

Hàm trong Dart Hàm là một khối lệnh thực hiện một tác vụ gì đó, khối lệnh này được dùng nhiều lần nên gom chúng tại thành một hàm. Trong Dart mọi thứ đều là đối tượng nên hàm cũng là một đối tượng (kế thừa Function). Đây là một khai báo hàm double tinhtong(var