Category: Lập trình ứng dụng iOS – Swift

Các cấu trúc điều khiển if for while repeat trong Swift

Lệnh if Lệnh switch/case Vòng lặp while/repeat Vòng lặp for .. in Điều hướng continue Điều hướng break Điều hướng fallthrough Lệnh rẽ nhánh if trong Swift Một cấu trúc thi hành có điều kiện nghĩa là cấu trúc đó sẽ thi hành khối lệnh tương ứng với điều kiện cụ thể nào đó. Vì

Mảng Array trong Swift

Mảng Array Truy cập phần tử trong mảng Cập nhật mảng Mảng trong Swift Nhiều phần tử cùng kiểu dữ liệu, tập hợp lại thành một thứ tự tạo thành mảng, trong mảng một giá trị có thể xuất hiện nhiều lần ở những vị trí khác nhau của mảng. Một biến mảng khai báo