Category: Mathematica

Biến và danh sách trong Mathematica

Lấy kết của từ các công thức phía trước Trong Mathematica sử dụng ký hiệu % để lấy kết quả phép tính ngay phía trước và %% để lấy phía trước nữa. Một cách tổng quát sử dụng %%...% (k lần) để lấy kết quả ở phía trước cách k dòng. In[7]:= 2 ^ 2

Tính tích phân bằng Mathematica

Tính tích phân Ví dụ Tính tích phân Tích phân bất định Sử dụng hàm Integrate để tính toán tích đơn cũng như bội. Nếu tính tích phân bất định chỉ cần chỉ ra trong tham số là biểu thức hàm và biến. Ví dụ tính tích phân (bất định) của hàm 1/x tức là

Giải phương trình vi phân

Giải phương trình vi phân Ví dụ Giải phương trình vi phân Để giải phương trình vi phân sử dụng hàm DSolve[expr, u, x], với expr là phương trình vi phân, u là hàm cần tìm, x là biến hàm. Dạng tổng quát của phương trình vi phân có dạng F(x, y, y', y'' ...)