Category: MS Access

Tìm hiểu các liên kết (relationship) giữa các bảng cách tạo các liên kết trong MS Access

Khái niệm về quan hệ (liên hệ – relationship) trong Access Nhằm đảm bảo CSDL không phát sinh ra những dữ liệu rác, những dữ liệu trùng lặp (tính toàn vẹn dữ liệu), thì Database thường tạo ra nhiều bảng dữ liệu – chia thông tin ra nhiều bảng – mỗi bảng này hướng quản

Tạo các truy vấn query trong MS Access

Khái niệm và phần loại các Query trong Access Query là các câu lệnh để tương tác với CSDL, nó là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL. Để học riêng về SQL có thể xem: CÁC BÀI HỌC VỀ SQL . Trong Access nó có các công cụ nhằm nhanh chóng tạo ra

Tạo Report báo cáo trong MS Access

Tạo báo cáo Report Report để kết xuất dữ liệu ra màn hình, máy in, file … Cách thiết kế, làm việc của Report khá giống với Form, nó cũng có khả năng nhận nguồn dữ liệu từ Query hay Table. Để tạo ra một có nhiều cách, ở đây bắt đầu từ việc tạo

Sử dựng các macro trong MS Access

Macro, phân loại và tạo macro Khái niệm về Macro Macro trong Access là một công cụ cho phép thực hiện các tác vụ tự động và các chức năng cho các Form, Report, Control … Ví dụ, có một nút bấm trên Form, có thể liên kết sự kiện bấm vào nút bấm đó