Category: MySql Server

Upgrade PHP với DirectAdmin – Cập nhật phiên bản PHP

Dùng Putty – Nếu muốn sử dụng PHP phiên bản 5.5 làm như sau cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set php1_release 5.5 ./build update ./build php n ./build rewrite_confs //Viết lại conf Tương tự nếu muốn nâng cấp PHP 7 thì làm như sau: cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set custombuild 2.0 ./build set php1_release 7.0 ./build set apache_ver

Các lệnh kiểm tra Ram trên Linux server

Lệnh free Lệnh vmstat Lệnh top file /proc/meminfo Lệnh htop Chúng ta dùng các lệnh linux có thể kiểm tra tình trạng bộ nhớ sử dụng thế nào. Bộ nhớ gồm có RAM và lưu tạm (swap). Kiểm tra bộ nhớ là quan trọng để biết server sử dụng tài nguyên như thế nào. Lệnh

CSF cài đặt cấu hình firewall cho server

ConfigServer Firewall (csf) CSF là một firewall, nó giám sát trạng thái các kết nối đang hoạt động, nó sử dụng trạng thái giám sát được đẻ quyết định cho phép các gói tin đi qua firewall hay không. CSF cũng giám sát việc xác thực Login trên hệ thống (ví dụ login ftp 3