Category: PHP

Tìm vị trí file php.ini để cấu hình PHP

Vị trí các file chứa cấu hình PHP mà khi PHP chạy sẽ nạp vào được tìm bằng một số cách dưới đây: Tìm phi.ini từ dòng lệnh CI Lệnh 1 # php -i|grep 'php.ini' Kết quả có dạng: Configuration File (php.ini) Path => /usr/local/php72/lib Loaded Configuration File => /usr/local/php72/lib/php.ini Lệnh 2 # php --ini

Cài đặt PHP và chạy Scrip PHP đầu tiên

Webserver với PHP WampServer trên Windows Chương trình PHP đầu tiên Cấu trúc chương trình PHP Cài thêm các Extension cho Visual Studio Code Tìm hiểu Webserver, PHP Để chạy được các Script PHP mới mục đích tìm hiểu về nguyên lý, cú pháp cốt yếu của ngôn ngữ này thì chỉ việc cài đặt

Kiểm tra giá trị là số nguyên khác không

Hàm này checkID kiểm tra xem có là số nguyên không âm không. function checkId($id="") { if(is_bool($id)){ return false; } $id = trim($id); $options = array( 'options' => array( 'min_range' => 0 ) ); if( !filter_var($id, FILTER_VALIDATE_INT, $options) ){ return false; } return true; } Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh

Recipe tập hợp các hàm PHP tiện dụng

Recipe là tập hợp các hàm PHP tiện dụng, mã nguồn tại Recipe Cài đặt Recipe Dùng composer cài đặt bằng lệnh: composer require ngfw/recipe Hoặc tải về từ composer github.com/ngfw/Recipe Các hàm Recipe Dùng composer cài đặt bằng lệnh: Favicon – lấy favicon của một website $favIcon = Recipe::getFavicon("http://youtube.com/"); echo $favIcon; // outputs: QRcode

Middleware trong PHP và Slim framework

Middleware là gì? Middleware là những đoạn code nó nằm giữa request và response (yêu cầu và đáp ứng trả về), nó nhận các yêu cầu, thi hành các mệnh lệnh tương ứng trên yêu cầu đó, sau khi hoàn thành nó trả về (response) hoặc chuyển kết quả ủy thác cho một Middleware khác

Sử dụng Composer trong lập trình PHP

Composer là gì? Composer là một công cụ quản lý các Dependency (bạn có thể hiểu là các thư viện mà chỉ dự án của bạn sử dụng – không dùng bởi nhiều dự án) trong PHP. Vậy Composer quản lý thư viện dựa trên từng Project PHP riêng biệt của bạn, nó cài đặt

Sử dụng các API của Google trong website

Rất nhiều các dịch vụ của Google có thể truy cập và ứng dụng vào dự án PHP của bạn thông qua các API mà chính Google cung cấp. Google cung cấp sẵn các thư viện này ở đây: google-api-php-client. Có thể tải về và cài đặt thủ công vào dự án nhưng nên dùng