Category: PHP Cơ bản

Sử dụng Callbacks / Callables

Hàm callback là hàm sử dụng với mục đích như một tham số cho hàm khác. Hàm callback có thể là một hàm thông thường trong PHP, cũng có thể là hàm trong một đối tượng, một static method trong một lớp. 1)Nếu hàm callback là một hàm global function phepcong($a, $b) { echo ($a+$b),

Kiểu dữ liệu và biến trong PHP

Tổng quan về biến và kiểu dữ liệu PHP Biến là cách lưu trữ thông tin trong chương trình PHP. Những điều cơ bản về biến của PHP gồm có: Tất cả các biến của PHP đều có tên bắt đầu bằng ký tự dollar ($). Ví dụ $a, $name, $class … Giá trị của

Hằng số trong PHP

Khái niệm về hằng số trong PHP Hằng số là một tên (dịnh danh) cho một giá trị đơn giản. Gọi là hằng số bởi vì giá trị ứng với tên hằng sau khi định nghĩa là không đổi trong quá trình thi hành script. Mặc định hằng số có phân biệt chữ hoa chữ

Các toán tử trong PHP

Mục lục bài viết TOÁN TỬ PHPCác toán tử số họcCác toán tử so sánhCác toán tử LogicCác toán tử gánCác toán tử điều kiện Khái niệm về toán tử và phân loại toán tử PHP Xem xét một biểu thức tính toán trong PHP ví dụ: 10 + 15, đây là phép cộng cho

Các vòng lặp trong Php

CÁC VÒNG LẶP PHP Vòng lặp for Vòng lặp while Vòng lặp do while Vòng lặp foreach Sử dụng break Sử dụng continue Các vòng lặp Php Các vòng lặp được sử dụng nhằm mục đích thi khối lệnh nào đó nhiều lần. Trong Php cung cấp một số loại vòng lặp: Vòng lặp for

Mảng trong Php

Khái niệm về mảng Mảng cơ bản, các phép toán trên mảng Mảng số (chỉ số là số nguyên) Duyệt các phần tử của mảng Tổng số phần tử mảng, kiểm tra là biến mảng Mảng kết hợp Mảng nhiều chiều Một số hàm xử lý mảng PHP Khái niệm mảng trong Php Mảng Array

Chuỗi ký tự trong Php

Khái niệm về chuỗi Php string gọi là chuỗi (hay xâu ký tự) đó là chuỗi các ký tự (biểu diễn nội dung văn bản – text): ví dụ "Tôi học Php" là một chuỗi. KHÁI NIỆM VỀ CHUỖI KHAI BÁO CHUỖI ›› Biểu diễn chuỗi theo nháy đơn ›› Biểu diễn chuỗi theo nháy

Hàm trong lập trình PHP

Khái niệm hàm Tham số của hàm Tham số mặc định Giá trị trả về Tham số tham chiếu Gọi hàm động Khái niệm hàm trong PHP Hàm (function) là một khối chứa các câu lệnh, mục đích là sử dụng khối này nhiều lần trong chương trình. Hàm không thi hành ngay khi trang