Sử dụng Callbacks / Callables

Sử dụng Callbacks / Callables

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hàm callback là hàm sử dụng với mục đích như một tham số cho hàm khác. Hàm callback có thể là một h

Read More
Sử dụng Callbacks / Callables

Hằng số trong PHP

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Khái niệm về hằng số trong PHP Hằng số là một tên (dịnh danh) cho một giá trị đơn giản. Gọi là hằng

Read More
Sử dụng Callbacks / Callables

Các toán tử trong PHP

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mục lục bài viết TOÁN TỬ PHPCác toán tử số họcCác toán tử so sánhCác toán tử LogicCác toán tử gánCá

Read More
Sử dụng Callbacks / Callables

Các vòng lặp trong Php

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); CÁC VÒNG LẶP PHPVòng lặp forVòng lặp whileVòng lặp do whileVòng lặp foreachSử dụng breakSử dụng con

Read More
Sử dụng Callbacks / Callables

Mảng trong Php

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Khái niệm về mảngMảng cơ bản, các phép toán trên mảngMảng số (chỉ số là số nguyên)Duyệt các phần tử

Read More
Sử dụng Callbacks / Callables

Chuỗi ký tự trong Php

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Khái niệm về chuỗi Php string gọi là chuỗi (hay xâu ký tự) đó là chuỗi các ký tự (biểu diễn nội dun

Read More
Sử dụng Callbacks / Callables

Hàm trong lập trình PHP

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Khái niệm hàmTham số của hàmTham số mặc địnhGiá trị trả vềTham số tham chiếuGọi hàm động Khái niệm

Read More