Category: Ruby

Giới thiệu Ruby và viết chương trình đầu tiên

Giới thiệu Ruby Cài đặt Ruby Sử dụng IRB Sử dụng Visual Studio Code với Ruby Chương trình Ruby đầu tiên Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Ruby Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, thông dịch được sử dụng để tạo ra rất nhiều loại ứng dụng, ví dụ Ruby on

Chuỗi ký tự và nhập dữ liệu trong Ruby

Chuỗi ký tự Nhúng đối tượng vào chuỗi Nối chuỗi Lặp lại chuỗi Nhập dữ liệu Các chuỗi ký tự trong Ruby Một chuỗi ký tự trong ruby có thể biểu diễn trong cặp nháy đơn ' hoặc cặp nháy kép ". Để chèn ký tự đặc biệt vào chuỗi dùng ký hiệu \ ví

Kiểu Boolean toán tử so sánh toán tử logic

Kiểu Boolean Các toán tử so sánh Các toán tử logic Kiểu Boolean Trong Ruby có hai giá trị thuộc kiểu bolean (logic) là true và false biểu thị đúng, sai hay bật, tắt … isGuest = true Trong các biểu thức logic, nếu bạn sử dụng các giá trị khác kiểu Boolean (không phải

Các vòng lặp while until for do trong Ruby

Vòng lặp while Vòng lặp until Vòng lặp for Điều hướng lặp với break, next, Vòng lặp do Vòng lặp while Vòng lặp while thực hiện các tác vụ trong một khối lệnh khi điều kiện logic condition là true, cú pháp như sau: while condition # các lệnh trong khối lệnh end Ví dụ

Mảng trong Ruby

Mảng trong Ruby Kiểu phần tử, thêm bớt phần tử mảng Lấy ra nhiều phần tử mảng Kết hợp mảng Các phương thức trong mảng Duyệt qua các phần tử mảng Mảng nhiều chiều Mảng trong Ruby Mảng là một danh sách các phần tử, khai báo mảng dùng ký hiệu rồi liệt kê