Category: Sketchup

Tạo dự án extension SketchUp với VSC

Project Ruby SketchUp Nạp Extension từ ngoài Thiết lập Debugger Thiết lập API Stubs Trong phần này sẽ tìm hiểu về cấu trúc cơ bản của một thư mục dự án viết Script Ruby, Extension cho SketchUp, cấu hình để nạp Extension từ thư mục bên ngoài vào SketchUp, cấu hình để Debugger làm việc

Ba cấu trúc dữ liệu cơ bản của SketchUp lớp cơ bản EntityDrawingelement Drawingelement Edge

Ba cấu trúc cơ bản Module Sketchup Lớp Model Lớp Entities Lớp Entity và Drawingelement Lớp Entity Lớp Drawingelement Lớp Edge Sketchup, Model, Entities ba cấu trúc cơ bản của SketchUp API Hầu như mọi script SketchUp đều bắt đầu bởi truy cập đến ba cấu trúc dữ liệu cơ bản là: Sketchup, Model, Entities.

Biến đổi với Transformation trong SketchUp Ruby

Biến hình (biến đổi hình) Translation – dịch chuyển Rotate – Quay Scale – Thu phóng Kết hợp các Translation Biến hình trong Sketchup Ở hình dưới, khi dịch chuyển (chọn công cụ Move của SketchUp) đường kẻ trên mái nó đã tạo thành mái nghiêng của nhà. Trong code Ruby lớp Entities có phương

Suy diễn điểm đường trong SketchUp

Nội suy điểm Nội suy theo đường Khóa nội suy Bật cross hair Hiện thị màu theo trục Trong SketchUp hiện thị một số kiểu nội suy trong quá trình vẽ (duy diễn bằng cách tham khảo đến đối tượng khác) đó là nội suy điểm, đường và vật. SketchUp cũng thường kết hợp các

Vật liệu và màu sắc trong SketchUp Ruby

Materials – Vật liệu Tạo Vật liệu bằng Code Lớp Color – Màu sắc Lớp Texture Materials – Vật liệu Các vật liệu cũng là các đối tượng trong SketchUp, để tìm hiểu hãy thực hiện các bước sau khi sử dụng SketchUp: Bước 1: sử dụng công cụ Rectangle, tạo một mặt hình chữ