Category: SPL

Các giao diện và lớp mẫu đã định nghĩa của PHP SPL

Countable Traversable Iterator RecursiveIterator OuterIterator IteratorAggregate ArrayAccess Serializable Các giao diện mẫu định nghĩa sẵn trong thư viện SPL này dùng để xây dựng lên các lớp SPL. Giao diện Countable Giao diện này được định nghĩa như sau: Countable { /* Methods */ abstract public count ( void ) : int } Sử dụng

ArrayObject của thư viên PHP chuẩn SPL

Giới thiệu về lớp ArrayObject ArrayObject là một lớp của SPL, cho phép bạn tạo ra các đối tượng có cách truy cập dữ liệu tương tự mảng và định nghĩa sẵn các hàm cơ bản, trong SPL lớp ArrayObject được triển khai gồm các hằng, phương thức kế thừa từ các giao diện IteratorAggregate

Lấy thông tin hệ thống file thư mục trong PHP cùng DirectoryIterator

Khởi tạo đối tượng DirectoryIterator Đối tượng lớp DirectoryIterator cho phép truy vấn duyệt thư mục nhiều cấp, để khởi tạo dùng toán tử new, tham số khởi tạo là đường dẫn thư mục cần duyệt $dirs = new \DirectoryIterator($directory) Trong đó $directory là đường dẫn đến thư mục cần lấy thông tin, ví dụ

RecursiveIteratorIterator

Lớp RecursiveIteratorIterator là lớp triển khai của giao diện: Iterator, OuterIterator với các phương thức và hằng số như sau: RecursiveIteratorIterator implements OuterIterator { /* Constants */ const integer LEAVES_ONLY = 0 ; //Chỉ Duyệt qua các lá const integer SELF_FIRST = 1 ; //Duyệt qua cành rồi lá const integer CHILD_FIRST = 2 ;