Giới thiệu về SQL cơ bản

Giới thiệu về SQL cơ bản

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Cơ sở dữ liệu Database Cơ sở dữ liệu (database) là một tập hợp của dữ liệu được tổ chức sao cho dễ

Read More
Giới thiệu về SQL cơ bản

Toán tử AND OR NOT IN trong SQL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Toán tử Logic SQL Với các toán tử Logic SQL bạn có thể kết hợp hai giá trị Boolean để trả về giá tr

Read More
Giới thiệu về SQL cơ bản

Một số hàm trong SQL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Một số hàm trong SQL SQL có nhiều hàm xây dựng sẵn có thể bạn dùng tơi như: UPPER chuyển chuỗi thàn

Read More