Category: SQL

Giới thiệu về SQL cơ bản

Cơ sở dữ liệu Database Cơ sở dữ liệu (database) là một tập hợp của dữ liệu được tổ chức sao cho dễ dàng truy cập cũng như cập nhật. Một cơ sở dữ liệu được tổ chức thành các bảng, các bảng lưu trữ thông tin theo cấu trúc của nó. Ví dụ bạn

Giới thiệu SQLite và thực hành lệnh SQL

Giới thiệu SQLite SQLite là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, khác với các hệ quản trị CSDL khác nó không cần client–server database engine (một dịch vụ, ứng dụng cài đặt đầy đủ thông qua nó kết nối, tương tác với các CSDL), nó được nhúng vào rất nhiều chương

SELECT cơ bản và quy tắc chính SQL

SELECT cơ bản Câu lệnh SELECT được sử dụng để chọn (truy vấn) lấy dữ liệu từ CSDL. Kết quả được lưu trong một bảng gọi là result-set. Một câu lệnh truy vấn có lấy thông tin từ các cột chỉ định hoặc tất cả các cột trong bảng. Tạo câu lệnh Select đơn giản

DISTINCT loại bỏ kết quả trùng nhau trong SQL

Từ khóa DISTINCT Trong tình huống nào đó mà bảng kết quả trả về có thể có các giá trị trùng nhau, bạn có thể muốn chỉ trả về các dòng khác nhau (loại bỏ trùng nhau) khi đó sẽ sử dụng đến DISTINCT. Từ khóa DISTINCT được sử dụng kết hợp vói SELECT để

LIMIT giới hạn kết quả trong SQL

Từ khóa LIMIT Mặc định thì tất cả các kết quả của câu truy vấn sẽ được trả về. Tuy nhiên đôi khi ta muốn lấy một số tập hợp nhỏ (một khoảng) của kết quả thôi. Lúc đó có thể dùng LITMIT hỗ trợ trong MySQL, SQLite … Cú pháp như sau: SELECT column

ORDER BY sắp xếp kết quả tăng giảm trong SQL

Từ khóa ORDER BY sắp xếp kết quả một cột ORDER BY được sử dụng cùng với SELECT để sắp xếp thứ tự (tăng dần, giảm dần) tập kết quả trả về. Ví dụ: kết quả trả về sắp xếp theo tứ tự tăng dần của CustomerName (do CustomerName là text nên sắp xếp theo

Mệnh đề WHERE lọc dữ liệu trong SQL

Mệnh đề WHERE Mệnh đề WHERE dùng để trích xuất những bản ghi (dòng dữ liệu) thỏa mãn điều kiện đặt ra. Cú pháp cơ bản: SELECT column_list FROM table_name WHERE condition; Ví dụ: Lấy bản ghi có CustomeID bằng 10 SELECT * FROM Khachhang WHERE KhachhangID = 10 Chạy thử Kết quả: KhachhangID HoTen

Toán tử AND OR NOT IN trong SQL

Toán tử Logic SQL Với các toán tử Logic SQL bạn có thể kết hợp hai giá trị Boolean để trả về giá trị false, true, null Bảng toán tử Logic SQL AND Toán tử VÀ. TRUE nếu cả hai là true. Ví dụ: Price =35 OR Toán tử HOẶC. TRUE nếu 1 trong 2

Một số hàm trong SQL

Một số hàm trong SQL SQL có nhiều hàm xây dựng sẵn có thể bạn dùng tơi như: UPPER chuyển chuỗi thành chữ HOA LOWER chuyển chuỗi thành chữ thường SQRT căn bậc 2 của một số (SQLite không hỗ trợ) AVG giá trị trung bình của cột SUM giá trị tổng của cột ABS