Category: SQL Server ( .NET Framework – C#)

(ADO.NET) Giới thiệu ado.net và kết nối SQL Server với SqlConnection

ADO.NET Chuẩn bị CSDL SQL Server thực hành SqlConnection Chuỗi kết nối SqlConnectionStringBuilder Thông tin kết nối Đọc chuỗi kết nối từ file configs Giới thiệu về ADO.NET ADO.NET (ActiveX Data Object) là tập hợp các thư viện lớp qua đó cho phép ứng dụng tương tác (lấy về, cập nhật, xóa) với các nguồn

(ADO.NET) SqlCommand truy vấn và cập nhật dữ liệu C# SQL Server

SqlCommand Tham số Parameters của SqlCommand Những phương thức thi hành SqlCommand ExecuteScalar ExecuteNonQuery ExecuteReader ExecuteXmlReader Gọi procedure Lớp SqlCommand – Khởi tạo đối tượng SqlCommand Lớp SqlCommand cho phép tạo ra đối tượng mà từ đó có thể thi hành các lệnh SQL tương tác với MS SQL Server như các lệnh UPDATE|INSERT|CREATE TABLE|SELECT