Category: SSH – Secure Shell

Một số thủ thuật sử dụng SSH

Chuyển hướng cổng bằng SSH Đảo cổng với SSH Chạy lệnh trên máy Remote bằng SSH Mount thư mục Server vào Local Proxy traffic với SSH qua SOCKS Chuyển hướng cổng bằng SSH Giả sử có Server địa chỉ host (ip hoặc domain) là myserver, login được bằng SSH với user là user. Nghĩa là