Category: Sử dụng SASS / SCSS

Tổ chức dự án SASS

Sử dụng @import Giống như CSS nếu bạn có một file code SCSS có tên /lib/file.scss thì có thể nạp nội dung của nó vào file scss hiện tại bằng @import @import '/lib/file.scss' Bằng cách đó bạn có thể phân chia dự án SCSS thành các file nhỏ, mỗi file chứa một module chức năng