Category: Thuật ngữ – Các vấn đề cơ bản

Nguyên lý lập trình IoC Inversion of control (IoC)

Inversion of control (IoC) Service Locator Dependency Injection Nguyên lý về Inversion of control (IoC) Inversion of Control (IoC) là một nguyên lý thiết kế trong công nghệ phần mềm trong đó các thành phần nó dựa vào để làm việc bị đảo ngược quyền điều khiển khi so sánh với lập trình hướng thủ