Category: TypeScript – Angular

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình TypeScript

Giới thiệu TypeScript – Chương trình đầu tiên TypeScript là một ngôn ngữ lập trình, tương tự như JavaScript nó triển khai từ đặc tả kỹ thuật ngôn ngữ kịch bản ECMAScript. TypeScript được Microsoft phát triển, nó kế thừa hầu hết những gì chúng ta đã biết về JavaScript (biến, hằn, vòng lặp …),

Tạo và sử dụng Module trong Angular

Khai báo Module trong Angular Module là cách chia nhỏ các thành phần ứng dụng (giống package trong Java). Với Angular sử dụng đến decorator có tên là @NgModule để khai báo, Module là một lớp chứa các thành phần để thực hiện các chức năng nào đó. Một decorator là một chức năng (hàm)