Category: Windows

Giới thiệu và cài đặt WSL trên Windows

Windows Subsystem for Linux Windows Subsystem for Linux Tương tác qua lại giữa Windows và Linux Cập nhật WSL2 Giới thiệu Windows Subsystem for Linux WSL (Windows Subsystem for Linux) là một tính năng có trên Windows x64 (từ Windows 10, bản 1607 và trên Windows Server 2019), nó cho phép chạy hệ điều hành

Sử dụng VSC mở dự án trong Linux WSL

Visual Studio Code Sử dụng Remote WSL Visual Studio Code Để có IDE môi trường viết code bạn có thể cài vào Windows VSC tải về tại https://code.visualstudio.com/, để đầy đủ bạn cũng nên cài ngay Git cho Window tại: https://git-scm.com/download/win Ở bài trước, đã giới thiệu tạo ra một ứng dụng Node chạy trong

Cài đặt và chạy Docker trong WSL2 Windows

Chạy Docker trên WSL2 Cài đặt Docker WSL2 Chạy Docker trên WSL2 Trên Windows để chạy được Docker thường có lựa chọn hoặc là Docker chạy trong máy ảo quản lý bởi Hyper-V, hoặc Docker chạy trong máy ảo VirtualBox. Tuy nhiên, hiện giờ nếu bạn đã cài đặt WSL 2 bạn có thể chạy