Category: Xenforo

Hiện thị ảnh lớn cả khi member không đăng nhập

Diễn đàn cho truy nhập ảnh lớn, nhưng các loại file khác vẫn phải đăng nhập mới xem được, có thể chỉnh code như sau: B1) Chỉnh sửa Attachment.php Mở file: library/Xenforo/ControllerPublic/Attachment.php Tìm đến dòng $attachmentModel = $this->_getAttachmentModel(); Chèn ngay trước dòng đó đoạn mã $isimg = false; if (isset($attachment['thumbnail_width'])) { if ($attachment['thumbnail_width']>0) { $isimg