[ZF2]  Lấy câu lệnh thực SQL khi sử dụng ZendDb

Filter trong Zend Framework

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Khái niệm Filter Filter là bộ lọc cho ứng dụng web nhằm loại bỏ, cắt gọt các dữ liệu không phù hợp.

Read More
[ZF2]  Lấy câu lệnh thực SQL khi sử dụng ZendDb

Sử dụng ZF InputFilter

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); zend-inputfilter là một thư viện giúp cho việc lọc kết hợp xác thực dữ liệu, nó là thử viện xây dựn

Read More