Category: Zend Framework

[ZF2] Lấy câu lệnh thực SQL khi sử dụng Zend\Db

Ví dụ bạn có đoạn lệnh sử dụng Select: tableGateway->getSql(); $select = $sql->select(); $select->where(array('title' => 'mysql')); $select->where ->NEST-> equalTo('id', 1) ->OR-> equalTo('category', 'sql') ->UNNEST; $select->limit(1); Bạn có thể lấy chuỗi SQL sinh ra bởi nó như sau: echo $sql->getSqlstringForSqlObject($select); Tất nhiên việc trên chỉ nhằm mục đích Debug, chứ trong ZF2 không nên truy vấn

Filter trong Zend Framework

Khái niệm Filter Filter là bộ lọc cho ứng dụng web nhằm loại bỏ, cắt gọt các dữ liệu không phù hợp. Cơ bản bộ lọc sẽ biến đổi dữ liệu đầu vào sao cho thích hợp. Ví dụ như những ký tự đặc biệt trong HTML được biến đổi để cho an toàn (như

Các Validator trong Zend Framework

Các Validator Zend Framwork đã xây dựng sẵn các Validator gồm: Barcode Kiểm tra là Barcode, hỗ trọ các adapter barcode chuẩn như: CODABAR, CODE128 … Between Giá trị trong khoảng min, max options: [‘min’ => 0, ‘max’ => 10] Callback Goi hàm callback kiểm tra options: [ ‘callback’ => [MyClass::class, ‘myMethod’], ‘callbackOptions’ => $options,

Viết Validator kiểm tra phù hợp dữ liệu trong ZF

Validator viết cần áp dụng giao diện Zend\Validator\ValidatorInterface bạn phải định nghĩa hai hàm cho Validator của bạn gồm: isValid() và getMessages(). Tạo ra lớp Validator riêng đơn giản class MyValid\Float extends Zend\Validator\AbstractValidator { const FLOAT = 'float'; protected $messageTemplates = array( self::FLOAT => "'%value%' is not a floating point value" ); public function isValid($value)

Sử dụng ZF InputFilter

zend-inputfilter là một thư viện giúp cho việc lọc kết hợp xác thực dữ liệu, nó là thử viện xây dựng trên cơ sở kết hợp làm việc chung giữa Validator và Filter, Nếu ứng dụng chưa tích hợp inputfilter thì chạy lệnh composer sau đề tích hợp vào composer require zendframework/zend-inputfilter Input Zend\InputFilter\Input ,

Url Plugin và Url Helper trong Zend Framework

Để lấy Url của các Route trong ứng dụng ZF tìm hiểu hai công cụ: Url plugin: được gọi từ Controller Url helper: được gọi từ View Các sử dụng (cú pháp) Url plugin và Url helper là giống nhau Cú pháp lấy URL của Route Cú pháp lấy Url từ controller: $url = $this->plugin('url')->fromRoute('route-name',