Quản lý việc update WordPress một cách chuyên nghiệp

Mục lục bài viết Quản lý update WordPress chuyên nghiệp với plugin Easy Updates Manager Quản lý việc update WordPress, plugins, themes một cách chuyên nghiệp. Thông thường, trong WordPress, bạn chỉ có 2 lựa chọn để update dữ liệu blog/ website của mình. Một là thiết lập tự động update khi WordPress (core, themes,