Zend Framework

[ZF2] Lấy câu lệnh thực SQL khi sử dụng Zend\Db

[ZF2] Lấy câu lệnh thực SQL khi sử dụng ZendDbVí dụ bạn có đoạn lệnh sử dụng Select:

<?php
$sql = $this->tableGateway->getSql();
$select = $sql->select();
$select->where(array('title' => 'mysql'));
$select->where
 ->NEST->
    equalTo('id', 1)
      ->OR->
    equalTo('category', 'sql')
 ->UNNEST; 
$select->limit(1);

Bạn có thể lấy chuỗi SQL sinh ra bởi nó như sau:

echo $sql->getSqlstringForSqlObject($select);

Tất nhiên việc trên chỉ nhằm mục đích Debug, chứ trong ZF2 không nên truy vấn trực tiếp đến Db bằng câu lệnh SQL thông thường.

Kết quả là:

SELECT `posts`.* FROM `posts` WHERE `title` = 'sql' AND (`id` = '1' OR `category` = 'sql') LIMIT 1

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh

Comment here